Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka

Vítame Vás
Volebný poriadok pre voľby do Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 

Poštová 809/1, 020 01 Púchov -  voľba zástupcu rodičov konaných v zmysle 

vyhlásenej výzvy v školskom roku 2023/2024

Tento volebný poriadok sa vydáva na účely doplňujúcich volieb zástupcu rodičov do Rady školy 

pri Základnej umeleckej škole, Poštová 809/1, 020 01 Púchov, ktorá je ako orgán školskej samosprávy 

ustanovená v zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR 

č. 230/2009, ktorou sa mení Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení 

v znení neskorších predpisov. 

 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

1.) Riaditeľ školy po uverejnení výzvy zverejní na webovej stránke školy a prostredníctvom Izuš 

(informačný systém pre základné umelecké školy) Oznámenie o konaní volieb členov Rady školy 

pri Základnej umeleckej škole v Púchove, v ktorom určí miesto, termín a čas konania volieb a výzvu 

s určením formy, spôsobu a lehoty na podávanie návrhov na kandidátov do Rady školy. 

Predmetné oznámenie ako aj volebný poriadok musia byť zverejnené najneskôr 7 dní pred termínom konania volieb.

2.) Voľby sú všeobecné, rovné a tajné.

3.) Zriaďovateľ môže delegovať svojho zástupcu ako pozorovateľa volieb.

4.) Počet navrhovaných kandidátov do Rady školy sa neobmedzuje.

5.) Nominácie na členov do rady školy môže podávať každý rodič žiaka Základnej umeleckej školy v Púchove. 

Kandidát musí so svojou nomináciou súhlasiť. Návrhy na kandidátov prijíma riaditeľ školy najneskôr do 23.02.2024 

osobne v riaditeľni alebo na mailovej adrese zuspuchov@gmail.com

 

6.) Rada školy má 11 členov v zložení:

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy, 

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,

c) štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi školy 

d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa školy. 

7.) Oprávnenými voličmi pre voľbu členov Rady školy sú rodičia žiakov Základnej umeleckej školy, Poštová 809/1, 

020 01 Púchov, ktorí sú vedení v databáze žiakov v deň konania volieb. 

8.) Pri voľbe zástupcov rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole. 

9.) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla 

nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách 

podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. 

10.) Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet 

kandidátov ustanovených pre túto skupinu voličov v Rade školy. Do Rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy 

tí zástupcovia rodičov žiakov školy, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov 

sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním. 

11.) Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. štyri roky.

 

Časť II.

Činnosť riaditeľa školy

 

1) Pred konaním volieb

a) zabezpečí vhodné priestory na konanie volieb s možnosťou tajného hlasovania a volebnú urnu,

b) v spolupráci s volebnou komisiou zabezpečí vytlačenie prezenčných listín voličov a hlasovacích lístkov pre voľby,

c) zabezpečí oboznámenie voličov so spôsobom hlasovania,

d) na základe oznámenia mandátovej komisie o počte zúčastnených voliteľov:

» v prípade nadpolovičnej väčšiny oprávnených voliteľov poverí predsedu volebnej komisie

otvorením volieb,

» v prípade nižšej ako nadpolovičnej väčšiny oprávnených voliteľov vyhlási uskutočnenie

opakovaných volieb, a to v ten istý deň po uplynutí 30 minút a poverí predsedu volebnej komisie ich otvorením.

2) Po vykonaní volieb

a) zabezpečí nerušený priebeh sčítania hlasov volebnou komisiou,

b) prevezme od predsedu volebnej komisie zápisnicu z volieb spolu s prezenčnou listinou a všetkými hlasovacími 

lístkami a starostlivo ich uschová,

c) oznámi zvolenému členovi Rady školy výsledok volieb a termín konania ustanovujúcej

schôdze Rady školy, ktorý dohodne so zriaďovateľom.

 

Časť III.

Mandátová komisia

 

1) Na zistenie účasti oprávnených voličov pre voľby menuje riaditeľ školy mandátovú komisiu. Mandátová komisia 

je zložená z troch členov z radov rodičov detí.

2) Činnosť mandátovej komisie:

Zistí:

a) počet všetkých oprávnených voličov volieb,

b) počet zúčastnených voličov pred konaním volieb,

c) splnenie podmienok uskutočnenia volieb a to, že počet zúčastnených musí byť nadpolovičnou väčšinou všetkých 

oprávnených voličov,

d) výsledok svojho zistenia oznámi riaditeľovi školy.
 


Časť IV.

Volebná komisia

1) Voľby do Rady školy riadi volebná komisia menovaná riaditeľom školy. Volebná komisia je trojčlenná, pričom

 jeden z členov je ustanovený za predsedu a jeden z členov je ustanovený za zapisovateľa. Členom volebnej komisie

 môže byť iba ten, kto súhlasí so svojím členstvom vo volebnej komisii. Žiadny člen volebnej komisie nemôže 

kandidovať vo voľbách, ktoré riadi. 

Volebná komisia je zriadená s cieľom prípravy, organizácie, kontroly a vyhodnotenia volieb. Za jej činnosť je zodpovedný

 predseda volebnej komisie. 

2) Činnosť volebnej komisie pred konaním volieb: 

a) skontroluje zverejnenie oznamu o konaní volieb a možnosti podávať návrhy na kandidátov do volieb Rady školy 

v určenom termíne, 

b) v spolupráci s riaditeľom školy zistí počet oprávnených voličov, 

c) v spolupráci s riaditeľom školy zabezpečí vytlačenie zodpovedajúceho počtu hlasovacích lístkov pre voľby, ktoré 

budú obsahovať dátum konania volieb a očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov v abecednom poradí,

d) zabezpečí, že hlasovacie lístky budú opatrené vhodnými identifikačnými znakmi, t. j. názvom organizácie a odtlačkom 

pečiatky školy, 

e) skontroluje vytlačenie prezenčných listín volieb, 

f) skontroluje pripravenosť volebného miesta a hlasovacej urny. 

 

3) Činnosť volebnej komisie počas konania volieb: 

a) pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi zabezpečí jeho zapísanie do prezenčnej listiny (priezvisko a meno, 

podpis voliča), 

b) zabezpečí, že vytlačené hlasovacie lístky, ktoré neboli vydané voličom so zapísaním voliča do prezenčnej listiny, 

budú preukázateľne vyradené z procesu volieb, 

c) informuje voličov o počte volených kandidátov a o všeobecných pokynoch k spôsobu voľby - označovania 

kandidátov, ktorých chcú voliči voliť, t. j. označenie zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta,

d) informuje voličov o tom, že pri voľbe zástupcov rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu 

počtu ich detí v škole, 

e) dohliada na transparentný priebeh volieb, 

f) na požiadanie voliča ho informuje o spôsobe hlasovania.

Riešenie sporných prípadov je v kompetencii volebnej komisie. 

 

4) Činnosť volebnej komisie po vykonaní volieb: 

a) bezprostredne po ukončení volieb zistí počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

b) sčíta platné hlasovacie lístky, pričom za platné hlasovacie lístky sa považujú tie, na ktorých je označený 

zakrúžkovaním príslušný počet kandidátov; poškodený hlasovací lístok (roztrhnutý, popísaný, pokreslený, a pod.),

 ktorý spĺňa ostatné podmienky, je platný, 

c) dopísaní kandidáti sa neberú do úvahy, ale ak hlasovací lístok spĺňa ostatné podmienky, hlasovací lístok je platný, 

d) sčíta neplatné hlasovacie lístky, pričom hlasovací lístok je neplatný, ak je kandidát označený iným spôsobom 

ako zakrúžkovaním, alebo je zakrúžkovaný vyšší ako stanovený počet kandidátov, 

e) vykoná sčítanie hlasov pre jednotlivých kandidátov, 

f) pri sčítaní hlasovacích lístkov a hlasov sú prítomní len členovia volebnej komisie, 

g) v prípade rovnosti hlasov o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním predseda volebnej komisie za prítomnosti 

členov volebnej komisie, 

h) z priebehu volieb zabezpečí vyhotovenie dvoch kusov zápisnice, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie: 

Zápisnica obsahuje: 

- označenie druhu volieb, 

- termín konania volieb, 

- počet oprávnených voličov, 

- počet zúčastnených voličov, 

- počet vydaných volebných lístkov prítomným voličom,

- počet odovzdaných volebných lístkov,

- počet platných volebných lístkov,

- počet neplatných volebných lístkov,

- zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, 

- zoznam zvolených členov Rady školy, 

-  v prípade sporných situácií počas volieb ich stručnú charakteristiku a spôsob riešenia, 

-  prílohy: prezenčná listina voličov, volebné lístky a písomné súhlasy volených kandidátov

ch) po ukončení volieb volebná komisia zabezpečí vloženie všetkých hlasovacích lístkov do obálky tak, že osobitne 

sa rozdelia platné, neplatné a zvyšné hlasovacie lístky a zároveň sa do obálky vloží jedno vyhotovenie zápisnice, 

obálku volebná komisia zalepí a zapečatí svojimi podpismi,

i) druhé vyhotovenie zápisnice z volieb spolu s prílohami odovzdá predseda volebnej komisie riaditeľovi školy 

bezprostredne po ukončení sčítania hlasov.

5) Volebná komisia oficiálne vyhlási výsledky volieb zverejním na webovej stránke školy a tým ukončí činnosť 

volebnej komisie.
 


Časť V.

Hlasovací lístok

 

1) Platný hlasovací lístok musí spĺňať nasledovné podmienky:

a) zvolený kandidát je označený zakrúžkovaním poradového čísla,

b) zakrúžkovaný je určený alebo nižší počet kandidátov,

c) poškodený hlasovací lístok (roztrhnutý, popísaný, pokreslený,…), ktorý spĺňa ostatné podmienky je právoplatný,

d) dopísaní kandidáti sa neberú do úvahy, ale hlasovací lístok je platný, ak spĺňa ostatné podmienky.

 

2) Neplatný hlasovací lístok:

a) kandidát je označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním,

b) zakrúžkovaný je vyšší ako stanovený počet kandidátov.

 

Časť VI.

Priebeh hlasovania

1) Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia volebnej komisie nesmú voličom upravovať 

hlasovacie lístky.

2) Každý volič môže na hlasovacom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta uvedeného 

na volebnom lístku. Hlasovací lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný. 

3) Pri voľbe zástupcov rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole.

4) Každý oprávnený volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac jedného

 kandidáta zo zákonných zástupcov základnej umeleckej školy uvedených na volebnom lístku.

Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

5) Volebný lístok upravený podľa vlastnej vôle vhodí oprávnený volič osobne do urny.

6) Do rady školy je zvolený vo voľbách za členov rady školy ten zástupca rodičov žiakov školy, ktorý vo voľbách

 získal najvyšší počet hlasov prítomných voličov. V prípade rovnosti hlasov o členstve v rade školy rozhodne 

žrebovaním predseda volebnej komisie za prítomnosti členov volebnej komisie a riaditeľa školy.

7) V prípade, že niektorý zo zvolených členov odmietne svoje členstvo v Rade školy, členom Rady školy sa stáva 

kandidát, ktorý je ďalší v poradí. V prípade, ak niektorý z volených členov rady školy prestane spĺňať podmienky 

pre členstvo v rade školy, nastupuje do rady školy ďalší volený člen v poradí určenom vo voľbách.

Časť VII.

Záverečné ustanovenia

1) Zápisnice z volieb vyhotovené volebnou komisiou spolu s prílohami budú uložené v registratúre školy. 

2) Riaditeľ školy zabezpečí do troch dní odo dňa konania volieb oznámenie zriaďovateľovi školy o výsledku 

volieb spolu s kópiou zápisnice z volieb a kópiou prezenčných listín voličov. 

 

V Púchove, dňa 14.02.2024

Mgr. Peter Stupavský 

riaditeľ Základnej umeleckej školy Púchov
Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook