Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka

Vítame Vás

 

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Mesta Púchov – zriaďovateľa Základnej umeleckej školy v Púchove Vám oznamujeme, že v ZUŠ Púchov začína prezenčné vyučovanie od 03. 06. 2020. Vyučovanie bude prebiehať len v hudobnom odbore individuálnou formou s jedným žiakom v triede vo všetkých ročníkoch.

 

Rešpektujúc všetky hygienicko-epidemiologické požiadavky, pripravili sme pre Vás pokyny, ktoré je potrebné dodržať pri nástupe Vašich detí do školy a počas pobytu v škole.

Podmienkou účasti na vyučovaní je, že:

  • pri prvom nástupe na vyučovanie do ZUŠ rodič/zákonný zástupca zabezpečí odovzdanie písomného Vyhlásenia (v prílohe) o tom, že žiak neprejavuje príznaky akútneho prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

  • žiak prichádza s rúškom na tvári, musí mať pri sebe jedno náhradné rúško a hygienické vreckovky, môže mať svoj dezinfekčný prostriedok na ruky. V spoločných priestoroch školy (chodby, toalety) povinne nosí rúško, v triede si môže rúško z tváre zložiť.

 

Organizácia príchodu detí do ZUŠ Púchov a elokovaných pracovísk v Lednických Rovniach a Záriečí:

Deti prichádzajúce na vyučovanie podľa rozvrhu dohodnutého so svojimi učiteľmi čakajú pred budovou školy, kde si ich každý učiteľ prevezme. Pri vstupe do budovy učiteľ žiakovi  dezinfikuje ruky a odvedie do svojej triedy na vyučovanie. Po skončení vyučovania učiteľ odvedie žiaka pred budovu školy. Rodičom a iným osobám sprevádzajúcim dieťa je prísne zakázané vstupovať do budovy školy.

 

Organizácia príchodu detí do elokovaného pracoviska ZUŠ v Beluši:

Deti prichádzajú na vyučovanie podľa rozvrhu dohodnutého so svojimi učiteľmi, čakajú pred budovou školy, kde si ich každý učiteľ prevezme. Ak dieťa prichádza na vyučovanie zvonku v sprievode rodičov/zákonných zástupcov, učiteľ prevezme dieťa pri vstupe do areálu, zákonný zástupca do areálu školy nevstupuje. Pri vstupe do budovy učiteľ žiakovi dezinfikuje ruky a odvedie do svojej triedy na vyučovanie. Po skončení vyučovania učiteľ odvedie žiaka pred budovu školy, resp. k východu z areálu školy.

 

Zároveň Vás žiadam, aby ste oboznámili svoje deti s uvedenými pokynmi a poučili ich o dodržiavaní hygienických opatrní (pravidelné umývanie a utieranie rúk, kýchanie do vreckoviek, nezdržiavanie sa detí hromadne pred školou ai.).

Peter Stupavský

riaditeľ ZUŠ Púchov

 

Oznámenie o prijímacích skúškach.

Vážení záujemcovia o štúdium v Základnej umeleckej škole Púchov,

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydal Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020).

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na webovom sídle základnej umeleckej  školy a verejne dostupnom mieste.

Prihláška na štúdium v ZUŠ Púchov je k dispozícii na internetovej adrese https://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/ , kde ju môžete vyplniť. Vyplnenú prihlášku zašlite elektronicky, alebo poštou na adresu ZUŠ Púchov, Poštová 809/1, 020 01 Púchov do 30.06.2020.

S úctou

Peter Stupavský

Riaditeľ ZUŠ v Púchove

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook