Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka → O škole

O škole

Príhovor riaditeľky školy Mgr. Zdenky Tunegovej k 60. výročiu založenia ZUŠ v Púchove.

 

„Ani talent bez vzdelania, ani vzdelanie bez talentu nemôže vytvoriť dokonalého umelca“(Marcus Vitrivius Polio).

Tieto slová starovekého architekta sa mi vynárajú pri príležitosti osláv 60. výročia založenia ZUŠ v Púchove, ktoré si v tomto školskom roku pripomíname.

V našej škole dostávajú priestor rozvíjať svoj talent deti od najútlejšieho veku a vďaka nadšeným, kvalifikovaným pedagógom vyrastajú z nich mladí umelci, či už hudobníci, tanečníci alebo výtvarníci. Profesionálni umelci z nich síce ešte nie sú, ale ich výkony môžu vidieť či počuť rodičia, verejnosť z mesta i okolia na koncertoch, výstavách a odborná porota na súťažiach, kde získavajú ocenenia nielen na domácich ale i zahraničných súťažiach.

Ďakujem všetkým mojim skvelým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, pretože bez ich elánu, ochoty a zanietenosti pre prácu by škola nedosahovala takéto výborné výsledky.

Zároveň patrí moje veľké VĎAKA nášmu zriaďovateľovi – Mestu Púchov za skvelú spoluprácu, starostom a riaditeľom škôl z obcí, v ktorých sídlia naše elokované pracoviská, čím umožňujú tak získavať umelecké vzdelanie aj deťom z ich obcí.

Moje poďakovanie patrí tiež rade školy, výboru ZRŠ i ostatným rodičom, s ktorými sa nám spoločne darí vysielať žiakov na exkurzie, návštevy galérií, SND a na súťaže, kde reprezentujú našu školu a Mesto Púchov.

Želám všetkým, ktorí sú súčasťou Základnej umeleckej školy v Púchove, veľa zdravia, optimizmu, vzájomného porozumenia a úspechov. Nech sú brány ZUŠ stále otvorené pre nádejné talenty.

Zdenka Tunegová

 

Z histórie založenia hudobnej školy v Púchove

Jej založenie súviselo s priemyselným rozvojom mesta. S rozmachom priemyslu vzrastá počet obyvateľstva, príliv mladých rodín, vynára sa potreba hudobného vzdelania mládeže. Túto nevyhnutnosť posilňuje aj Povereníctvo školstva svojím úsilím rozšíriť na Slovensku sieť hudobných škôl, aby sa tak nadaným žiakom poskytla možnosť rozvíjať hudobné nadanie. Okresné školské orgány poverili touto úlohou skúseného pedagóga, nadšeného organizátora hudobného života v Púchove i jeho okolí, dirigenta viacerých speváckych zborov, bývalého riaditeľa národnej školy, učiteľa Alojza Halasa. Už cez letné prázdniny r. 1953 sa usiloval náborom i propagáciou nielen v meste, ale aj v jeho okolí získať žiakov do novoutvárajúcej sa školy. Na prijímacie skúšky pozval štvorčlennú komisiu učiteľov Základnej hudobnej školy v Žiline. Zo 60 prihlásených žiakov prospelo na skúškach len malé percento, a tak riaditeľ navštívil osemročné stredné školy, aby doplnil patričný počet žiakov aspoň pre dvoch učiteľov, ktorí dňa 1. septembra 1953 začali vyučovanie. Základná hudobná škola bola umiestnená v budove bývalej ľudovej školy na Moravskej ulici, a to v jednej väčšej učebni, z ktorej sa stavebnými úpravami získali tri menšie miestnosti, aby sa v nich mohli vyučovať 3 hudobné nástroje: klavír, husle, akordeón. Škola mala v tomto období 1 klavír, 1 pianíno a 1 akordeón.
Na konkretizáciu predstavy o začiatkoch ZUŠ uvedieme tieto štatistické údaje.
K 1. decembru 1953 bol nasledovný stav žiakov:
Na začiatku škol. roka ____  Na konci škol. roka
PHV__________31______ 27 žiakov
Husle_________26______ 18 žiakov
Klavír_________ 15______ 10 žiakov
Akordeón_______9_______ 6 žiakov
Spolu_________ 81______ 61 žiakov
Úbytok dvadsiatich žiakov v prvom roku spôsobil jednak nezvyk študovať na novom type školy, u iných nedostatok záujmu alebo potrebnej usilovnosti, niektorí nemali nástroje, a tak ani možnosť domácej prípravy. Napríklad z 15-tich prihlásených klaviristov mal klavír doma iba jeden žiak. Kým ostatní cvičili v škole.

Prví učitelia hudobnej školy v Púchove v škol. roku 1953/54
1. Halas Alojz – riad. školy, vyučoval hudobnú náuku a klavír
2. Dvorský Michal – vyučoval hru na husle
3. Lipták Igor – riad. meštianskej školy, vyučoval ako externý učiteľ akordeón
4. Tatierský Jozef-uč. Nár. školy v Záriečí, vyučoval ako externý uč. akordeón
Napriek všetkým ťažkostiam sa vďaka nadšeniu a nesmiernemu úsiliu prvých učiteľov podarilo preklenúť všetky prekážky a rozvíjať hudobné cítenie a nadanie žiakov.
Od 1. septembra 1977 bolo štúdium v ZUŠ rozšírené o výtvarný odbor, v ktorom bola prvou vyučujúcou Mgr. Júlia Pohanková.
Literárno-dramatický odbor bol do vyučovacieho procesu zaradený v roku 1989. Prvým pedagógom bola Mgr. Magda Kovalová. Na rozdiel od hudobného a výtvarného odboru bolo však vyučovanie literárno-dramatického odboru pre nevyhovujúce priestory a nedostatok pedagógov od školského roku 1999/ 2000 zrušené.
Pedagógovia v ZUŠ okrem samotného Púchova pôsobia aj na troch pobočkách. Prvá pobočka v Lednických Rovniach bola založená v roku 1967, druhá v Beluši v roku 1992. Od roku 1995 vyučujeme aj v pobočke v Záriečí. Od 1. apríla 2002 je Základná umelecká škola v Púchove právnym subjektom.

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook